13.09.2017

Unia na rzecz bezpieczeństwa

Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych – powiedział komisarz Julian King prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.
Komisja Europejska poinformowała o działaniach podjętych od czasu wygłoszenia przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera orędzia o stanie Unii w 2016 r., mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE, usprawnienie wymiany informacji między państwami członkowskimi, ograniczenie pola działania terrorystów oraz zapobieganie radykalizacji postaw.

Komisja wywiązała się z wszystkich zobowiązań dotyczących priorytetów w zakresie bezpieczeństwa wskazanych przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera. W aktualnym, 10. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa zaprezentowano również postępy poczynione w odniesieniu do innych kwestii związanych z bezpieczeństwem, perspektywę dalszych prac w ciągu najbliższych 12 miesięcy i w późniejszym okresie.

W poprzednim roku Komisja wspierała działania państw członkowskich w dwóch głównych dziedzinach: zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz środków, które je wspierają; oraz wzmocnienia obrony i rozwijania odporności wobec wymienionych zagrożeń.

Zwiększenie bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej

Wdrożone zostały systematyczne kontrole baz danych wszystkich podróżnych, w tym obywateli Unii przekraczających granice zewnętrzne.
Osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu, który będzie rejestrował dane dotyczące wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE.
Trwają prace zmierzające do ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) służącego do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa osób podróżujących do Europy bez wiz przed ich przybyciem na granicę Unii.

Sprawniejsza wymiana informacji

Komisja zaproponowała przepisy mające na celu wzmocnienie systemu informacyjnego Schengen (SIS) jako najbardziej skutecznego narzędzia egzekwowania prawa UE.
Aby uzupełnić braki w unijnym zarządzaniu danymi, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).
Komisja zaprezentowała nowe podejście służące do osiągnięcia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa.
Nowe rozporządzenie o Europolu, dzięki któremu Agencja uzyskała narzędzia niezbędne do bardziej skutecznego, efektywnego i odpowiedzialnego działania, weszło w życie w maju. Agencji przydzielono również więcej zasobów.

Ograniczenie pola działania terrorystów

Dyrektywa w sprawie zwalczania terroryzmu przewiduje rozszerzenie katalogu praw ofiar terroryzmu oraz kryminalizację czynów takich jak finansowanie terroryzmu, podejmowanie szkolenia lub podróży w celach terrorystycznych.
W celu zwiększenia kontroli nabywania i posiadania broni i uniemożliwienia przestępcom i terrorystom dostępu do najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni wojskowej przyjęto również zmienioną dyrektywę w sprawie broni palnej. Komisja nasiliła walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.
Aby zaostrzyć przepisy i kontrole dotyczące substancji, które mogą zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów wybuchowych domowymi sposobami, Komisja rozpoczęła przegląd unijnego rozporządzenia w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych.
Nowa grupa ds. ochrony celów miękkich stanowi platformę umożliwiającą wymianę wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie sposobów ochrony obszarów publicznych.
Komisja przedstawiła trzy wnioski mające na celu uzupełnienie ram prawnych dotyczących prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pieniężnych oraz zamrażania i konfiskowania aktywów, służące zwalczaniu finansowania terroryzmu.

Zapobieganie radykalizacji

Komisja współpracuje z platformami internetowymi w ramach Forum UE ds. Internetu w celu ograniczenia dostępu do treści terrorystycznych i zainicjowała program na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego służący promowaniu przesłań alternatywnych w internecie. Jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie działająca w ramach Europolu zasygnalizowała 35 tys. przypadków treści terrorystycznych w internecie w ciągu ostatnich 2 lat; 80-90 % z nich zostało usuniętych.
Komisja nadal oferuje swoje wsparcie w zakresie zapobiegania i zwalczania radykalizacji postaw na szczeblu krajowym i lokalnym, zwłaszcza za pośrednictwem sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) oraz dzięki utworzeniu grupy ekspertów wysokiego szczebla na temat radykalizacji postaw.

W dzisiejszym sprawozdaniu przedstawiono szczegółowo harmonogram prac na przyszły rok we wspomnianych obszarach, jak również wstępną ocenę dalszych działań w następstwie opinii Trybunału Sprawiedliwości w sprawie umowy między UE a Kanadą, której przedmiotem są dane dotyczące przelotu pasażera (umowa PNR). Dokonano również przeglądu postępów w walce z cyberprzestępczością i w dziedzinie bezpieczeństwa transportu.

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji, podkreślany wielokrotnie od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 14 września 2016 r.

Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, obejmujące zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego, odcięcie finansowania terrorystom oraz usprawnienie wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod skuteczną i rzeczywistą unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

Źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/170907_security_union_pl