20.11.2017

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: Kto i na co może się skarżyć?

16 listopada, posłowie zaaprobowali sprawozdanie o działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku. Czym zajmuje się Rzecznik i kto może wystąpić ze skargą?

20171114PHT88045-cl

Kim jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i czym się zajmuje?

W dobie Brexitu, kryzysu migracyjnego i wyzwań gospodarczych stojących przed UE posłowie chcą podkreślić potrzebę najwyższej przejrzystości wszystkich instytucji europejskich oraz rolę, jaką ma do odegrania Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

Kim jest Rzecznik i jakie są jego zadania? Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący sprawy związane z administracją UE.

Rzecznik bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej takie jak np. nieprawidłowości administracyjnych, niesprawiedliwości, dyskryminacji, nadużycia władzy, braku odpowiedzi, nieudzielenia informacji i zbędnej zwłoki. Rzecznik może podjąć czynności z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg obywateli w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności.

Rzecznika mianuje Parlament Europejski na okres kadencji parlamentarnej, czyli na pięć lat. Mandat jest odnawialny. Od 2013 r. funkcję tę pełni Emily O’Reilly, była irlandzka rzecznik praw obywatelskich.

Jak zwrócić się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich?

Skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może złożyć każdy obywatel państwa członkowskiego Unii lub osoba mieszkająca na stałe w państwie członkowskim. Dotyczy to także przedsiębiorstw, stowarzyszeń lub innych organów mających statutową siedzibę w Unii Europejskiej. Skargę można złożyć nawet w sytuacji, kiedy niewłaściwe administrowanie nie dotyczy skarżącego osobiście.

Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od powzięcia informacji o faktach stanowiących podstawę skargi i po uprzednim nawiązaniu kontaktu z instytucją UE w celu rozwiązania danej kwestii.

Rzecznik nie zajmuje się skargami skierowanymi przeciwko władzom krajowym, regionalnym lub lokalnym nawet jeśli odnoszą się one do spraw związanych z UE. Spośród instytucji UE mandatowi Rzecznika nie podlega jedynie Trybunał Sprawiedliwości UE wykonujący funkcje sądowe.

Działalność Rzecznika w 2016 roku

Zamknięte w 2016 roku dochodzenia dotyczyły przede wszystkim: przejrzystości i publicznego dostępu do informacji i dokumentów (29,6%), dobrego zarządzania kwestiami personelu UE (28,2%) i kultura usług (25,1%).

Większość skarg dotyczyła Komisji Europejskiej (58,8%), agencji UE (12,3%), Parlamentu Europejskiego (6,5%) i Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) (5,7%)

Najwyższa liczba skarg pochodziła z Hiszpanii (308), następnie z Polski (163) i Belgii (150), ale najwięcej dochodzeń otwarto dla Belgii (50).

Źródło: Parlament Europejski