03.10.2017

Eurodyktando – relacja

W dniu 3 października 2017 r. o godz. 10.00 w Książnicy Beskidzkiej miało miejsce Eurodyktando dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. ,,Europa bez granic – 60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich” o tematyce nawiązującej do 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Celem wydarzenia było uczczenie, w ramach Europejskiego Dnia Języków, 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich dających początek Wspólnotom Europejskim, rozwijanie zainteresowań językami obcymi oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur.

Dziękujemy wszystkim uczniom za uczestnictwo i świetną zabawę a nauczycielom za zaangażowanie się w realizację wydarzenia.

Organizatorem wydarzenia był działający przy Książnicy Beskidzkiej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bielsko-Biała.

protokół z realizacji oceny Eurodyktanda: tutaj

Poniżej prezentujemy cały tekst Eurodyktanda wygłoszonego 3 października.

Zachęcamy również do odwiedzenia galerii ze zdjęciami z wydarzenia:

http://tiny.pl/gprns

Wersja w języku angielskim:

Sixty years ago in Rome, the foundations were laid for the Europe that we know today, ushering in the longest period of peace in written history in Europe. The Treaties of Rome established a common market where people, goods, services and capital can move freely and created the conditions for prosperity and stability for European citizens.

The European Union is set up with the aim of ending frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace. The six founding countries are Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands. The 1950s are dominated by a cold war between east and west. Protests in Hungary against the Communist regime are put down by Soviet tanks in 1956. In 1957, the Treaty of Rome creates the European Economic Community (EEC), or ‘Common Market’.

On this anniversary, Europe looks back with pride and looks forward with hope. For 60 years we have built a Union that promotes peaceful cooperation, respect of human dignity, liberty, democracy, equality and solidarity among European nations and peoples. Now, Europe’s shared and better future is ours to design.

Tłumaczenie:

Sześćdziesiąt lat temu w Rzymie położono podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu.

Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój. Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Lata pięćdziesiąte upływają pod znakiem zimnej wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem. W 1956 r. na Węgrzech czołgi radzieckie kładą kres protestom przeciwko reżimowi komunistycznemu. Rok 1957 to data utworzenia na podstawie traktatu rzymskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), innymi słowy „wspólnego rynku”.

W rocznicę podpisania traktatów Europa z dumą spogląda wstecz i z nadzieją w przyszłość. W ciągu 60 lat udało nam się zbudować Unię, która promuje pokojową współpracę, poszanowanie dla godności ludzkiej, wolność, demokrację, równość praw i solidarność między narodami i obywatelami. Teraz to my tworzymy wspólną, lepszą przyszłość Europy.

Źródła:

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en;

https://europa.eu/european-union/eu60_en

REGULAMIN EURODYKTANDA: kliknij

Plakat Eurodyktando 2017