21.04.2017

Erasmus+ – nabór wniosków w akcji 3

Wspieranie włączenia społecznego poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży. Dofinansowanie na ten cel zaoferowała właśnie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

W ramach naboru wsparcie otrzymają projekty współpracy ponadnarodowej w obszarze kształcenia i szkolenia (część 1) oraz młodzieży (część 2).

Wszystkie składane projekty powinny służyć:
– popularyzacji i/lub rozpowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu, inicjowanych przede wszystkim na poziomie lokalnym, lub
– opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod i praktyk służących wspieraniu edukacji włączającej i/lub środowisk młodzieżowych w określonych kontekstach.

Każdy wniosek musi dotyczyć co najmniej jednego celu ogólnego i jednego spośród celów szczegółowych, które sformułowano osobno dla części 1 i części 2.

Wnioski składać mogą organizacje publiczne i prywatne działające w sektorze edukacji, szkoleń i młodzieży, lub inne organizacje sektora społeczno-gospodarczego prowadzące działalność międzysektorową (np. ośrodki uznawalności wykształcenia, izby przemysłowo-handlowe, organizacje zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, kultury, sportowe itd.) w obszarach objętych zakresem deklaracji w sprawie promowania poprzez edukację postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja (deklaracja paryska).

Partnerstwo powinno składać się z co najmniej czterech organizacji reprezentujących cztery państwa objęte programem. Jeżeli w realizację projektu zaangażowane są również sieci, w skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej dwie organizacje nienależące do sieci, a członkowie konsorcjum muszą reprezentować co najmniej cztery kwalifikujące się kraje.

Działania muszą się rozpocząć się w dniu 1 lub 31 grudnia 2017 r., lub 15 stycznia 2018 r. Czas trwania projektu powinien wynosić od 24 do 36 miesięcy. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 10 mln euro, z czego 8 mln euro trafi na dofinansowanie wniosków w części 1 (Kształcenie i szkolenie), a 2 mln w części 2 (Młodzież). Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona na realizację jednego projektu, wynosi 500 tys. euro.

Termin składania wniosków upływa 22 maja 2017 r. o godzinie 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Dodatkowe informacje na stronach Komisji Europejskiej.

Źródło: eurodesk.pl